Robert M. Gates, Safar Abiyev, Becky Gates, Yashar Aliyev